Інформація про автора

Bezhenova, V.S., National technical university, Zaporizhzhia