Видавнича етика

Запорізький національний технічний університет, як видавець журналу «Радіоелектроніка, Інформатика, Управління», підтримує політику видавництва Elsevier, спрямовану на дотримання принципів видавничої етики (http://www.elsevier.com/about/publishing-guidelines/publishing-ethics).
Запорізький національний технічний університет визнає, що відстеження дотримання принципів видавничої етики є однією з головних складових рецензування та видання, і знаходиться у сфері відповідальності головного редактора журналу. Запорізький національний технічний університет приймає методичні рекомендації, розроблені у видавництві Elsevier у допомогу редакторам, рецензентам і авторам при виконанні ними свого морального боргу. Крім того, Запорізький національний технічний університет тісно співпрацює з іншими видавцями з тим, щоб впроваджувати ці стандарти видавничої етики в практику.
Дані методичні рекомендації засновані на діючій політиці Elsevier в області видавничої етики.

Обов'язки редактора журналу «Радіоелектроніка, Інформатика, Управління»

Рішення з опублікування статті
Редактор журналу «Радіоелектроніка, Інформатика, Управління» відповідає за прийняття рішення про те, які з поданих до редакції журналу робіт слід опублікувати, працюючи в контакті з науково-педагогічним колективом Запорізького національного технічного університету (ЗНТУ).
Це рішення завжди має прийматися на основі перевірки достовірності роботи та її важливості для дослідників і читачів. Редактор може керуватися методичними рекомендаціями, розробленими редакційною колегією журналу і такими юридичними вимогами як недопущення наклепу, порушення авторського права і плагіату. Також при ухваленні рішення щодо публікації редактор може радитися з іншими редакторами або рецензентами (або представниками науково-педагогічного колективу ЗНТУ).
Cправедливість
Редактор журналу «Радіоелектроніка. Інформатика. Управління» оцінює подані роботи за їх інтелектуальним змістом, незважаючи на расу, стать, сексуальну орієнтацію, релігію, етнічне походження, громадянство або політичні погляди автора.
Конфіденційність
Редактор журналу «Радіоелектроніка, Інформатика, Управління» та співробітники редакційної ради не повинні розкривати інформацію про поданий рукопис будь-кому іншому, за винятком автора-кореспондента, рецензентів, потенційних рецензентів, консультантів редакційної ради, а також видавця.
Розголошення відомостей і конфлікт інтересів
Неопубліковані відомості, розголошені у поданій статті, не повинні використовуватися в будь-яких власних роботах редактора без письмового дозволу автора. Конфіденційна інформація або ідеї, отримані при рецензуванні, повинні зберігатися в секреті і не використовуватися для отримання особистої вигоди.
Редактору слід відмовитися від своєї участі у рецензуванні (наприклад, замість свого особистого рецензування попросити співредактора, заступника головного редактора або іншого члена редради виконати рецензування) у разі, якщо наявний конфлікт інтересів, що випливає з конкуренції, співробітництва чи інших відносин з будь-ким з авторів , компаній або установ, причетних до статті.
Редактору слід вимагати від усіх авторів журналу надавати відомості про відповідні конкуруючі інтереси і публікувати виправлення, якщо конфлікт інтересів був викритий після публікації. У разі необхідності, може виконуватися інша належна до випадку дія, така як публікація спростування або висловлювання стурбованості. Для додатків до журналу має бути гарантовано та сама якість рецензування, що і для основного змісту журналу. Статті у додатках до журналу повинні розглядатися окремо на основі їх наукової цінності та інтересу для читачів, але не комерційних міркувань.
Нерецензовані розділи журналу повинні бути чітко позначені.
Вивчення скарг етичного характеру
Редактору журналу «Радіоелектроніка, Інформатика, Управління» слід приймати розумно швидкі заходи при надходженні скарг етичного характеру відносно поданого рукопису або опублікованої статті, маючи контакт з видавцем (або науково-педагогічним колективом ЗНТУ).

Обов'язки рецензентів

Внесок у рішення редколегії
Рецензування допомагає редактору у прийнятті редакційних рішень і може також надавати допомогу автору у поліпшенні статті, Рецензування є важливим компонентом формального наукового спілкування, і лежить в основі наукового методу,
Запорізький національний технічний університет поділяє думку Elsevier, що всі вчені, які хочуть подати статті для публікації, приймають зобов'язання рецензувати чужі статті за направленням редакції,
Оперативність
Будь-який обраний рецензент, який відчуває себе некваліфікованим для розгляду матеріалу рукопису або знає, що не зможе швидко підготувати відгук, повинен оперативно повідомити редактора і виключити себе з процесу рецензування.
Конфіденційність
Будь-які рукописи, отримані для розгляду, повинні розглядатися як конфіденційні документи. Вони не повинні бути показані третім особам або обговорюватися з ними, окрім як з дозволу редактора.
Стандарти об'єктивності
Відгуки повинні даватися об'єктивно, Особиста критика автора недопустима, Рецензенти повинні висловлювати свої погляди чітко і аргументовано.
Підтвердження джерел
Рецензенти мають визначити відповідні опубліковані роботи, які не були названі авторами, Будь-яка заява, що спостереження, висновок, або аргумент вже раніше повідомлялися повинно супроводжуватися відповідною цитатою. Рецензент повинен також звернути увагу редактора на істотна подібність або перетин між аналізованим рукописом і будь-якою іншою опублікованою роботою, яка йому відома.
Розкриття і конфлікт інтересів
Неопубліковані матеріали, описані у поданому рукопису, не повинні використовуватися у власних дослідженнях рецензента без письмової згоди автора. Пріоритетна інформація або ідеї, отримані при рецензуванні, повинні бути конфіденційними і не використовуватися в особистих цілях. Рецензенти не повинні розглядати рукописи, з якими вони мають конфлікт інтересів у результаті конкурентних, спільних або інших відносин або зв'язків з будь-яким з авторів, компаній або організацій, пов'язаних із статтею.

Обов'язки авторів

Стандарти звітності
Автори повідомлень про оригінальні дослідженнях повинні подати точний звіт про виконану роботу, а також об'єктивне обговорення її значущості. Основні дані мають бути акуратно подані у статті. Стаття повинна містити достатню кількість деталей і посилання, щоб дозволити іншим відтворити дослідження. Шахрайські або заздалегідь неточні заяви є неетичною поведінкою і є неприйнятними.
Огляди також повинні бути точними і об'єктивними.
Доступ і збереження даних
На вимогу редакції, якщо це можливо, автори повинні надати вихідні дані для рецензування, а також повинні бути готові надати громадськості доступ до цих даних (відповідно до ALPSP-STM Statement on Data and Databases) і в будь-якому випадку повинні бути готові зберігати такі дані протягом розумного часу після публікації.
Оригінальність і плагіат
Автори повинні гарантувати, що вони написали оригінальний твір, і якщо автори використовували роботи та / або слова інших авторів, тоді це повинно бути відповідним чином процитовано або вказано в посиланнях.
Плагіат має багато форм: від привласнення чужої роботи до копіювання або перефразування істотної частини іншої роботи (без зазначення авторства), щоб привласнити результати чужого дослідження. Плагіат в усіх його формах є неетичною поведінкою і є неприйнятним.
Множинні, надлишкові або паралельні публікації
Автор не повинен публікувати рукописи, що описують за суттю одне і те ж дослідження у більш ніж в одному журналі. Подача ж рукопису до більш ніж одного журналу одночасно є неетичною поведінкою і є неприйнятною.
Загалом, автор не повинен подавати на розгляд в іншому журналі раніше опубліковані роботи. Публікація деяких видів статей (наприклад, перекладів) у більш ніж одному журналі іноді виправдана, якщо виконуються певні умови. Автори та редактори відповідних журналів повинні погодитися із вторинною публікацією, що повинна відображати ті ж дані і інтерпретацію, що малися у первинній статті. Посилання вихідної статті повинні цитуватися і у вторинній публікації.
Зазначення ​​джерел
Роботи інших авторів завжди повинні бути вказані. Автори повинні зазначити публікації, які мали значний вплив на суть роботи. Інформація, отримана в ході конфіденційних послуг, таких як рецензування рукописів або заявок на гранти, не повинна використовуватися без письмового дозволу автора роботи, пов'язаної з цими послугами.
Авторство статті
Авторство повинно бути обмежено тим, хто вніс значний вклад в концепцію, проектування, виконання або тлумачення опублікованого дослідження. Всі ті, хто вніс значний вклад повинні бути перераховані в якості співавторів. Якщо є інші особи, які брали участь в деяких істотних аспектах дослідницького проекту, вони повинні бути перераховані у подяках або зазначені як співавтори.
Автор, що подає статтю, повинен забезпечити, щоб усі відповідні співавтори були включені до статті і що всі співавтори бачили і схвалили остаточний варіант статті і домовилися про її подачу для публікації.
Небезпеки і живі об'єкти
Якщо робота пов'язана з хімічними речовинами, процедурами і обладнанням, які мають будь-які незвичайні для їх використання небезпеки, то автор повинен чітко вказати їх у рукопису. Якщо робота передбачає використання тварини або людини як об'єкта, то автор повинен гарантувати, що рукопис містить твердження, що всі процедури були виконані згідно з відповідними законами та інституційними принципами і що відповідний інституційний комітет схвалив їх. Автори повинні включати заяву до рукопису, що було отримано інформовану згоду для експериментів з людськими об'єктами. Права на особисте життя людини завжди повинні дотримуватися.
Виявлення і конфлікт інтересів
Всі автори повинні розкривати у своєму рукопису будь-який фінансовий або інший основний конфлікт інтересів, який може вплинути на результати або інтерпретацію їх рукопису. Всі джерела фінансової підтримки для реалізації проекту повинні бути розкриті.
Приклади потенційних конфліктів інтересів, які повинні бути розкриті: консультування, володіння акціями, гонорари, оплачена експертиза, патентні заявки, а також гранти або інше фінансування. Потенційні конфлікти інтересів повинні бути розкриті на найбільш ранній стадії.
Фундаментальні помилки в опублікованих роботах
Коли автор виявляє суттєву помилку або неточність в його власній опублікованій роботі, він має негайно проінформувати редактора журналу або видавця і співпрацювати з редактором, щоб прибрати або виправити статтю. Якщо редактор або видавець дізнаються від третьої особи, що опублікована робота містить суттєві помилки, то автор зобов'язаний оперативно відмовитися від публікації або виправити статтю або подати редакції докази правильності вихідної статті.
Виявлення плагіату
Процес рецензування знаходиться в центрі успіху наукового видання. У межах прихильності захисту і посилення процесу рецензування Запорізький національний технічний університет приймає зобов'язання сприяти науковому співтовариству в усіх аспектах видавничої етики, особливо у випадках (підозрюваного) дублюючого подання або плагіату.