№ 2 (2010)

Радіоелектроніка, інформатика, управління

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Радіофізика

V. V. Vashchenko, V. P. Chumachenko
PDF
O. V. Prokopenko
PDF

Радіоелектроніка та телекомунікації

B. A. Artiushenko, M. B. Iliashenko, А. І. Golovatyi
PDF
S. P. Gulin, A. S. Gulin, V. P. Dmitrenko, D. M. Piza
PDF
E. P. Zhavzharov, V. M. Matiushin
PDF
V. M. Matiushin, E. P. Zhavzharov
PDF
G. N. Shylo, E. V. Ogrenich, A. V. Filobok, N. P. Gaponenko
PDF

Математичне та комп’ютерне моделювання

D. V. Ageev, A. N. Kopylev
PDF
A. A. Barkalov, I. Y. Zelenyova, A. N. Miroshkin
PDF
O. V. Boichenko
PDF
N. G. Dubinskaya
PDF
G. F. Krivulia, Е. Е. Syrevich, A. P. Karasiov
PDF
A. V. Nelasaya, M. I. Vereshchak
PDF
A. G. Ovskiy, V. A. Tolok
PDF
A. O. Oliinyk
PDF
V. I. Talanin, I. E. Talanin, M. U. Semikina
PDF
I. A. Chub, M. V. Novozhylova
PDF

Нейроінформатика та інтелектуальні системи

V. P. Avramenko, V. F. Tkachenko, L. B. Sereda
PDF
G. G. Aseev
PDF
E. V. Bodiansky, N. E. Kulishova
PDF
S. A. Zaitsev, S. A. Subbotin
PDF
G. Z. Khalimov
PDF

Прогресивні інформаційні технології

T. I. Bragina, G. V. Tabunshchik
PDF
O. S. Vysochina, S. I. Shmatkov, Amer Muhsin Salman
PDF
V. I. Dubrovin, U. S. Afonin, T. V. Manilo, V. N. Kharitonov
PDF
S. K. Kornienko
PDF
V. V. Shkarupilo, K. N. Kasian, A. G. Markin
PDF
T. V. Yur, V. I. Dubrovin, V. N. Kharitonov
PDF

Управління у технічних системах

V. I. Gostev
PDF