№ 1 (2013)

Радіоелектроніка, інформатика, управління

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF PDF PDF PDF

Зміст

Радіофізика

A. V. Babich, V. V. Pogosov, P. V. Vakula
S. V. Mаrchenko, V. М. Mоrоzоv

Радіоелектроніка та телекомунікації

Ye. V. Velichko
A. N. Gorban, V. V. Kravchina
V. A. Dzenzerskij, M. A. Beda, N. E. Zhitnik, S. V. Plaksin
Yu. A. Koval, V. Yu. Pryimak, A. F. Hussein
M. Mishchenko, O. Yu. Farafonov, Yu. O. Sitsilitsin, V. M. Krishchuk, S. M. Romanenko
PDF
D. M. Piza, A. P. Zalevskiy, A. S. Sirenko
E. О. Shama, S. O. Subbotin, S. V. Morshchavka
PDF

Математичне та комп’ютерне моделювання

D. A. Kalinin, G. L. Kozina
M. A. Kernosov, A. V. Mikhnova, D. A. Imshenetsky
S. V. Kurapov, V. S. Chechenia
Ye. S. Reshevskaya
I. A. Chub
V. V. Shkarupylo
Y. V. Shitikova, G. V. Tabunshchik

Нейроінформатика та інтелектуальні системи

Ye. Bodyanskiy, N. Kulishova
S. A. Subbotin

Прогресивні інформаційні технології

V. M. Danich, S. M. Shevchenko
PDF
P. I. Bidiuk, A. D. Kozhukhivskyi, O. A. Kozhukhivska.
PDF
N. A. Mironova
A. A. Stenin, A. N. Gubskiy, O. M. Polshakova
S. N. Firsov
V. I. Hahanov, S. V. Chumachenko, Ye. I. Litvinova, A. S. Mishchenko

Управління у технічних системах

V. F. Kudin, A. V. Toropov